Блог INDAX

Базові поняття у світі фінансів

Базові терміни та поняття у світі фінансів
Тетяна Самофал, фінанси INDAX

Керування фінансами підприємства далеко непроста та дуже відповідальна справа. Від цього залежить стабільна робота компанії та її подальший розвиток. У власника чи керівника, який не розуміє основні фінансові показники, майже немає шансів об’єктивно оцінити ситуацію і прийняти правильне управлінське рішення, ефективно використовувати ресурси підприємства.

Тож  для початку варто нагадати декілька важливих понять зі світу фінансів.

 • Баланс – бухгалтерський звіт про фінансовий стан підприємства на певну дату. У ньому міститься інформація про вартість майна і зобов'язання організації. Ліва частина балансу – Активи, права – Пасиви. Активи повинні бути рівні пасивам. 

 • Активи – все майно компанії, яке вона використовує для виробництва товарів і надання послуг; все, що може приносити дохід.
- Реальні активи: земля, споруди, техніка, транспорт, обладнання тощо.
- Фінансові активи: готівкові та безготівкові гроші, цінні папери, видані кредити.
- Нематеріальні активи: бренд, товарні знаки, ліцензії, патенти, ділова репутація.

 • Пасиви – джерела, які формують актив балансу. Пасив складається з власного капіталу (статутного і акціонерного) і позикового (кредити, позики). Капітальні витрати (CAPEX) – це витрати на придбання чи модернізацію необоротних активів, наприклад:  будівлі, транспорт, обладнання.

 • Дебіторська заборгованість – все, що компанії повинні інші підприємства, клієнти і держава. Дебіторська заборгованість може виникнути, коли компанія продала товар і не отримала оплату, переплатила за податками тощо.

 • Кредиторська заборгованість – це борги фірми перед іншими підприємствами, фізичними особами і державою.

 • Собівартість – сума витрат компанії на виробництво і реалізацію продукції. При розрахунку собівартості слід враховувати витрати на сировину і енергоносії, відрахування на амортизацію, заробітну плату співробітників, витрати на транспорт, продажу та всі інші витрати, пов'язані з виробництвом і збутом.

 • Рентабельність – відношення прибутку компанії до витрачених ресурсів, показник економічної ефективності підприємства.

 • Операційні витрати (ОРЕХ) – це витрати компанії, що виникають у результаті поточної діяльності, наприклад: заробітна плата, придбання сировини, оренда тощо.

 • Капітальні витрати (CAPEX) – витрати на придбання та модернізацію необоротних активів. Маються на увазі активи, які будуть використовуватися більше року: будівлі, транспорт, техніка, обладнання.

 • Основний капітал (основні фонди) – ресурси, які багаторазово беруть участь у виробничих циклах, поступово зношуються і амортизуються. Це споруди, обладнання, транспорт, нематеріальні активи (авторські права, патенти тощо).

 • Оборотний капітал (оборотні активи, робочий капітал, Working Capital) – кошти, які компанія повністю витрачає і відновлює протягом року або одного виробничого циклу, якщо він триває більше року. До оборотних активів належать: сировина, напівфабрикати, запаси готової продукції, гроші на рахунках і в касі, дебіторська заборгованість.

 • Валовий прибуток –різниця між доходом компанії і собівартістю реалізованої продукції. Валовий прибуток показує скільки компанія заробила на продажі до сплати податків і додаткових витрат.

 • Операційний  прибуток –це прибуток від основної (операційної) діяльності підприємства. Показник відображає дохід компанії без урахування витрат на податки і боргові зобов'язання. Саме з операційного прибутку організація «живе» - підтримує і розвиває виробництво.

 • Чистий прибуток – це прибуток компанії після сплати всіх податків та інших обов’язкових відрахувань. Чистий прибуток знаходиться у розпорядженні акціонерів чи засновників, вони можуть направити його на розвиток підприємства чи вивести собі у якості дивідендів.
Главная